Schoolreglement

Beste ouders,

Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind.

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Dit schoolreglement regelt de relaties tussen de school, de ouders en de leerlingen. Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren. Het schoolreglement brengt u tevens op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben.

Bij wijzigingen aan het schoolreglement in de loop van het schooljaar zal de school de ouders hierover informeren en zal opnieuw een schriftelijke verklaring van akkoord gevraagd worden. Bij het niet akkoord gaan van de wijziging, eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen.
Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.

Waar in het schoolreglement verwezen wordt naar de ouders, worden de personen bedoeld die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Bij het verzamelen van gegevens van uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.

Welkom!


Het volledige schoolreglement kunt u hier downloaden: schoolreglement 2016-2017

Reacties zijn gesloten.